ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: 26 ਮਈ, 2023

ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।

ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਵਿਆਖਿਆ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਕਵਚਨ ਜਾਂ ਬਹੁਵਚਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ।

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ:

 • ਐਫੀਲੀਏਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਇਕਾਈ ਜੋ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ "ਨਿਯੰਤਰਣ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 50% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ, ਇਕੁਇਟੀ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ।
 • ਖਾਤਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਖਾਤਾ।
 • ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਮਿਸੂਰੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ
 • ਕੰਪਨੀ (ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ “ਕੰਪਨੀ”, “ਅਸੀਂ”, “ਸਾਡੇ” ਜਾਂ “ਸਾਡੇ” ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਸਕੈਨਕੋਡ, LLC, 16982 ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਰੋਡ, #272, ਵਾਈਲਡਵੁੱਡ, MO 63040 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਸਮੱਗਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸਟ, ਚਿੱਤਰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਿੰਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ।
 • ਡਿਵਾਈਸ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਜੋ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਸੈਲਫੋਨ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਬਲੇਟ।
 • ਸੁਝਾਅ ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਫੀਡਬੈਕ, ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ।
 • ਮੁਫਤ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕੀ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਮਾਲ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ।
 • ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ।
 • ਤਰੱਕੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਸਵੀਪਸਟੈਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ।
 • ਸੇਵਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਗਾਹਕੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਹਕੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ।
 • ਨਿਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਜਿਸਨੂੰ "ਸ਼ਰਤਾਂ" ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
 • ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ (ਡੇਟਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ) ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ, ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 • ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਕੈਨਕੋਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ scancodeqr.com
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।

ਰਸੀਦ

ਇਹ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।

ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।

ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ

ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ, ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਿੰਗ ਪਤਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ: (i) ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ(ਆਂ) ਜਾਂ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ(ਵਾਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ (ii) ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸੱਚੀ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।

ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ

ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ:

 • ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ
 • ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਜਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ

ਜੇਕਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਟਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਰਿਟਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਰਿਟਰਨ ਨੀਤੀ ਪੜ੍ਹੋ।

ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰੈਪਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ।

ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਸਾਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਉਹੀ ਸਾਧਨ ਵਰਤਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ:

 • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ।
 • ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
 • ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਜੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਠੋਸ ਮਾਧਿਅਮ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਪਲਬਧਤਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ

ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਣਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਉਤਪਾਦ ਚਿੱਤਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ, ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਜਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।

ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ

ਕੰਪਨੀ ਆਰਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਚਾਰਜ, ਉੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। . ਉਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭੁਗਤਾਨ

ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ, ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ, ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਾਰਡ, ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ PayPal), ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲਿਟ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਐਪਲ ਪੇ,) ਅਤੇ ACH ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਡ (ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ) ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ।

ਗਾਹਕੀਆਂ

ਗਾਹਕੀ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਇਗੀ ਗਾਹਕੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਹਫਤਾਵਾਰੀ, ਮਾਸਿਕ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ) 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਕੀ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਗਾਹਕੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਹਰੇਕ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਉਸੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੀਨਿਊ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਗਾਹਕੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ

ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤਾ ਸੈਟਿੰਗ ਪੰਨੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗਾਹਕੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

ਬਿਲਿੰਗ

ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਰਾਜ, ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੈਧ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਬਿਲਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋਗੇ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਿਲਿੰਗ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੌਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਬਿਲਿੰਗ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਪੂਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅੰਤਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਥੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਕੰਪਨੀ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤਬਦੀਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਾਜਬ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਾਹਕੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ, ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਗਾਹਕੀ ਫੀਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਰਿਫੰਡ

ਸਿਵਾਏ ਜਦੋਂ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਾਹਕੀ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਗਾਹਕੀ ਲਈ ਕੁਝ ਰਿਫੰਡ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁਫਤ ਵਰਤੋਂ

ਕੰਪਨੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁਫ਼ਤ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਲਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਬਿਲਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੁਫਤ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਾਹਕੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਗਾਹਕੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਗਾਹਕੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਾਹਕੀ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ, ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ (i) ਮੁਫਤ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ, ਜਾਂ (ii) ਅਜਿਹੀ ਮੁਫਤ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ।

ਤਰੱਕੀਆਂ

ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤੇ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਹੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ।

ਸਮੱਗਰੀ

ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮਗਰੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤਤਾ ਸਮੇਤ।

ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ, ਸੋਧਣ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਗਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਲਾਇਸੰਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ: (i) ਸਮਗਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ (ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ) ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ (ii) ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਕਾਪੀਰਾਈਟਸ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਕੰਪਨੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਗਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਘਿਣਾਉਣੀ, ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ:

 • ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
 • ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਿਨਸੀ ਝੁਕਾਅ, ਲਿੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਜਾਤੀ ਮੂਲ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਮੂਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਪੱਖਪਾਤੀ, ਜਾਂ ਮਤਲਬੀ-ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ।
 • ਸਪੈਮ, ਮਸ਼ੀਨ - ਜਾਂ ਬੇਤਰਤੀਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਅਣਚਾਹੇ ਵਿਗਿਆਪਨ, ਚੇਨ ਲੈਟਰ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ, ਜਾਂ ਲਾਟਰੀ ਜਾਂ ਜੂਏ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ।
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਇਰਸ, ਕੀੜੇ, ਮਾਲਵੇਅਰ, ਟ੍ਰੋਜਨ ਹਾਰਸ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਜਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ।
 • ਪੇਟੈਂਟ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਵਪਾਰਕ ਰਾਜ਼, ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ।
 • ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ।
 • ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ।
 • ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ।
 • ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ.
 • ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮੱਗਰੀ।

ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਚਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਜਾਂ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮੈਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਅਸ਼ਲੀਲ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਗਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੁੱਟੀ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ।

ਸਮੱਗਰੀ ਬੈਕਅੱਪ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਬੈਕਅੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਾਂ ਅਵੈਧ ਬੈਕਅੱਪ ਪੁਆਇੰਟ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਬੈਕਅੱਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਬੈਕਅੱਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਖੋਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਬੈਕਅੱਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਰਵਰਾਂ 'ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਾਪੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ।

ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨੀਤੀ

ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ qr@scancodeqr.com 'ਤੇ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਾਂ (ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਮੇਤ) ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ DMCA ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ DMCA ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ (DMCA) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵੇ ਲਈ 17 USC 512(c)(3) ਦੇਖੋ):

 • ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਦਸਤਖਤ।
 • ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ URL (ਭਾਵ, ਵੈੱਬ ਪੰਨਾ ਪਤਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ।
 • ਸੇਵਾ 'ਤੇ URL ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਸਥਿਤ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਰਤੋਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮਾਲਕ, ਇਸਦੇ ਏਜੰਟ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਏਜੰਟ ਨਾਲ qr@scancodeqr.com 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਚਿਤ ਸਮਝੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ

ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੂਲ ਸਮੱਗਰੀ (ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਪੱਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਸੇਵਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਡਬੈਕ

ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਬੇਅਸਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਨਿਵੇਕਲੇ, ਸਥਾਈ, ਅਟੱਲ, ਰਾਇਲਟੀ ਮੁਕਤ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਉਪ-ਲਾਇਸੈਂਸ, ਵੰਡਣ, ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਾਬੰਦੀ.

ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ

ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈਬ ਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈਬ ਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਭਿਆਸਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈਬ ਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ।

ਸਮਾਪਤੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਸਮੇਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗਾਹਕੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਉਪਾਅ ਸੇਵਾ ਜਾਂ $25 USD ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ।

ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਤਮ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਇਤਫਾਕਿਕ, ਅਸਿੱਧੇ, ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ (ਸਮੇਤ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਡੇਟਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਲਈ, ਨਿੱਜੀ ਸੱਟ ਲਈ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ, ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਗਏ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ), ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਪਾਅ ਇਸਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਰਾਜ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਇਤਫਾਕਿਕ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

“ਜਿਵੇਂ ਹੈ” ਅਤੇ “ਜਿਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ” ਬੇਦਾਅਵਾ

ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ "ਜਿਵੇਂ ਹੈ" ਅਤੇ "ਜਿਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ" ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੁਕਸ ਅਤੇ ਨੁਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਤਮ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਕੰਪਨੀ, ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਾਇਸੰਸਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਅਪ੍ਰਤੱਖ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਸੇਵਾ, ਵਪਾਰਕਤਾ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਫਿਟਨੈਸ, ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਲੰਘਣ, ਅਤੇ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕੋਰਸ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਰਸ, ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੇਵਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਤ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਰਹਿਤ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਨੁਕਸ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਪਰੋਕਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ: (i) ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮੱਗਰੀ, ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ; (ii) ਕਿ ਸੇਵਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਂ ਗਲਤੀ-ਰਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ; (iii) ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਜਾਂ ਮੁਦਰਾ ਬਾਰੇ; ਜਾਂ (iv) ਕਿ ਸੇਵਾ, ਇਸਦੇ ਸਰਵਰ, ਸਮਗਰੀ, ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਵਾਇਰਸਾਂ, ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ, ਟ੍ਰੋਜਨ ਹਾਰਸ, ਕੀੜੇ, ਮਾਲਵੇਅਰ, ਟਾਈਮਬੌਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ।

ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੇਦਖਲੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਸ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ, ਰਾਜ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਪਬੰਧ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ।

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਮ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਐਸ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਇੱਕ "ਵਪਾਰਕ ਆਈਟਮ" ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 48 CFR §2.101 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ

ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ (i) ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ "ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮਰਥਕ" ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ (ii) ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਵਰਜਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ।

ਵਿਭਾਜਨਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟ

ਵਿਭਾਜਨਤਾ

ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਯੋਗ ਜਾਂ ਅਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਛੋਟ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਛੋਟ ਇੱਕ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ.

ਅਨੁਵਾਦ ਵਿਆਖਿਆ

ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੌਤਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਕੀ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ: qr@scancodeqr.com
404ਖਾਤਾ-ਬਿਲਿੰਗ2ਖਾਤਾ-ਬਿਲਿੰਗਖਾਤਾ-qr2ਖਾਤਾ-qrachalipayਸੇਬ-ਤਨਖਾਹਤੀਰ-ਨੀਲਾ-ਨੀਲਾਤੀਰ ਹੇਠਾਂਤੀਰ-ਸੱਜੇ-2ਤੀਰ-ਸੱਜੇਬਿਲਿੰਗਕੈਰੇਟ-ਡਾਊਨਚੈਕਬੰਦ ਕਰੋਰੰਗਕਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡctaਮਿਟਾਓਖਾਲੀਅੱਖfacebook-squareਫੇਸਬੁੱਕਗੂਗਲ-ਪੇਗੂਗਲਹੈਮਬਰਗਰ-ਚਿੱਟਾਹੈਮਬਰਗਰਘਰਚਿੱਤਰ-ਤੱਤਚਿੱਤਰinstagram-squareਉਤਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 2ਉਤਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀlanding-facebook2ਲੈਂਡਿੰਗ-ਫੇਸਬੁੱਕ-ਅੰਦਰੂਨੀਲੈਂਡਿੰਗ-ਫੇਸਬੁੱਕਲੈਂਡਿੰਗ-ਸਥਾਨ 2ਉਤਰਨ-ਸਥਾਨlanding-web2ਲੈਂਡਿੰਗ-ਵੈੱਬ-ਅੰਦਰੂਨੀlanding-weblanding-youtube2landing-youtube-innerlanding-youtubeਲੈਟਰ-ਬਾਕਸ 2ਲੈਟਰ-ਬਾਕਸਬਿਜਲੀਲਿੰਕਡਇਨ-ਵਰਗlogo_stepਲੋਗੋ-ਲੈਂਡਿੰਗ-ਫੁੱਟਰਲਾੱਗ ਆਊਟ, ਬਾਹਰ ਆਉਣਾਮੇਨੂ-ਓਪਨ2ਮੇਨੂ-ਓਪਨਮਾਡਲ-ਨੇੜੇਨਹੀਂਨੋਟਿਸ-ਗਲਤੀਨੋਟਿਸ-ਸਫਲਤਾਵਿਰਾਮਫ਼ੋਨਖੇਡੋpm_ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋpm_ਅਮਰੀਕਨ_ਐਕਸਪ੍ਰੈਸpm_amexpm_dinerspm_discoverpm_interacpm_jcbpm_maestropm_mastercardpm_payoneerpm_paypalpm_paysafepm_stripepm_unionpaypm_ਵੀਜ਼ਾpm_webmoneyਕੀਮਤਪ੍ਰੋਫਾਈਲqr-ਕੋਡਮਤਾਚੁਣੋ-ਤੀਰਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਈਕਾਨਟੈਮਪਲੇਟਟੈਕਸਟtwitter-squareਕਿਸਮਅੱਪਲੋਡurlwechat-ਭੁਗਤਾਨ