ข้อตกลงและเงื่อนไข

ปรับปรุงล่าสุด: 26 พฤษภาคม 2023

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้บริการของเรา

การตีความและคำจำกัดความ

การตีความ

คำที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่มีความหมายตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ คำจำกัดความต่อไปนี้จะมีความหมายเหมือนกันไม่ว่าจะปรากฏในเอกพจน์หรือพหูพจน์

คำจำกัดความ

เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้:

 • พันธมิตร หมายถึงนิติบุคคลที่ควบคุม ถูกควบคุมโดยหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับคู่สัญญา โดยที่ “การควบคุม” หมายถึงความเป็นเจ้าของในหุ้น 50% ขึ้นไป ส่วนของผู้ถือหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นๆ ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการหรือผู้มีอำนาจจัดการอื่น ๆ
 • บัญชี หมายถึงบัญชีเฉพาะที่สร้างขึ้นสำหรับคุณเพื่อเข้าถึงบริการของเราหรือบางส่วนของบริการของเรา
 • ประเทศ หมายถึง: มิสซูรี, สหรัฐอเมริกา
 • บริษัท (เรียกว่า “บริษัท”, “เรา”, “เรา” หรือ “ของเรา” ในข้อตกลงนี้) หมายถึง ScanCode, LLC, 16982 Manchester Road, #272, Wildwood, MO 63040
 • เนื้อหา หมายถึงเนื้อหา เช่น ข้อความ รูปภาพ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถโพสต์ อัปโหลด เชื่อมโยงหรือทำให้ใช้งานได้โดยคุณ โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบของเนื้อหานั้น
 • อุปกรณ์ หมายถึงอุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถเข้าถึงบริการได้ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตดิจิทัล
 • ข้อเสนอแนะ หมายถึงข้อเสนอแนะ นวัตกรรม หรือข้อเสนอแนะที่ส่งโดยคุณเกี่ยวกับคุณลักษณะ ประสิทธิภาพ หรือคุณลักษณะของบริการของเรา
 • ทดลองฟรี หมายถึงระยะเวลาจำกัดที่อาจฟรีเมื่อซื้อการสมัครสมาชิก
 • สินค้า หมายถึงรายการที่เสนอขายในบริการ
 • คำสั่งซื้อ หมายถึงคำขอของคุณให้ซื้อสินค้าจากเรา
 • โปรโมชั่น หมายถึงการแข่งขัน การชิงโชค หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ที่เสนอผ่านบริการ
 • บริการ หมายถึงเว็บไซต์
 • การสมัครรับข้อมูล หมายถึงบริการหรือการเข้าถึงบริการที่บริษัทเสนอให้ตามการสมัครรับข้อมูลโดยบริษัทแก่คุณ
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข (เรียกอีกอย่างว่า “ข้อกำหนด”) หมายถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ซึ่งเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและบริษัทเกี่ยวกับการใช้บริการ
 • บริการโซเชียลมีเดียบุคคลที่สาม หมายถึงบริการหรือเนื้อหาใดๆ (รวมถึงข้อมูล ข้อมูล ผลิตภัณฑ์หรือบริการ) ที่ให้บริการโดยบุคคลภายนอกที่อาจแสดง รวม หรือให้บริการโดยบริการ
 • เว็บไซต์ หมายถึง ScanCode เข้าถึงได้จาก scancodeqr.com
 • คุณ หมายถึงบุคคลที่เข้าถึงหรือใช้บริการ หรือบริษัท หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ในนามของบุคคลดังกล่าวกำลังเข้าถึงหรือใช้บริการ ตามความเหมาะสม

การรับทราบ

นี่คือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ควบคุมการใช้บริการนี้และข้อตกลงที่ดำเนินการระหว่างคุณและบริษัท ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กำหนดสิทธิ์และภาระผูกพันของผู้ใช้ทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้บริการ

การเข้าถึงและการใช้บริการของคุณขึ้นอยู่กับการยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ และบุคคลอื่น ๆ ที่เข้าถึงหรือใช้บริการ

โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบริการได้

คุณรับรองว่าคุณอายุเกิน 18 ปี บริษัทไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีใช้บริการโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

การเข้าถึงและการใช้บริการของคุณนั้นขึ้นอยู่กับการยอมรับและการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอธิบายนโยบายและขั้นตอนของเราในการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณใช้แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณและวิธีที่กฎหมายปกป้องคุณ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอย่างละเอียดก่อนใช้บริการของเรา

การสั่งซื้อสินค้า

ในการสั่งซื้อสินค้าผ่านบริการ คุณรับประกันว่าคุณสามารถทำสัญญาที่มีผลผูกพันได้ตามกฎหมาย

ข้อมูลของคุณ

หากคุณต้องการสั่งซื้อสินค้าที่มีอยู่ในบริการ คุณอาจถูกขอให้ระบุข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อของคุณ อีเมลของคุณ หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ หมายเลขบัตรเครดิตของคุณ วันหมดอายุของ บัตรเครดิตของคุณ ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของคุณ และข้อมูลการจัดส่งของคุณ

คุณรับรองและรับประกันว่า: (i) คุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตใดๆ หรือวิธีการชำระเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อใดๆ; และ (ii) ข้อมูลที่คุณให้เรานั้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วน

โดยการส่งข้อมูลดังกล่าว คุณให้สิทธิ์เราในการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สามที่ดำเนินการชำระเงินเพื่ออำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อของคุณให้เสร็จสมบูรณ์

ยกเลิกคำสั่งซื้อ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณได้ทุกเมื่อด้วยเหตุผลบางประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • ความพร้อมของสินค้า
 • ข้อผิดพลาดในคำอธิบายหรือราคาสำหรับสินค้า
 • ข้อผิดพลาดในการสั่งซื้อของคุณ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ หากสงสัยว่ามีการฉ้อโกงหรือการทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย

สิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ

สินค้าใดๆ ที่คุณซื้อสามารถส่งคืนได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายการคืนสินค้าของเราเท่านั้น

นโยบายการคืนสินค้าของเราเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอ่านนโยบายการคืนสินค้าของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณในการยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ

สิทธิ์ของคุณในการยกเลิกคำสั่งซื้อมีผลกับสินค้าที่ส่งคืนในสภาพเดียวกันกับที่คุณได้รับเท่านั้น นอกจากนี้ คุณควรระบุคำแนะนำ เอกสารและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดด้วย สินค้าที่เสียหายหรือไม่อยู่ในสภาพเดียวกับที่คุณได้รับหรือสวมใส่จนเกินกว่าเปิดบรรจุภัณฑ์เดิมจะไม่สามารถคืนเงินได้ ดังนั้นคุณควรดูแลสินค้าที่ซื้ออย่างเหมาะสมในขณะที่สินค้าเหล่านั้นอยู่ในความครอบครองของคุณ

เราจะคืนเงินให้คุณภายใน 14 วันนับจากวันที่เราได้รับสินค้าที่ส่งคืน เราจะใช้วิธีการชำระเงินแบบเดียวกับที่คุณใช้สำหรับการสั่งซื้อ และคุณจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ สำหรับการชำระเงินคืนดังกล่าว

คุณจะไม่มีสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อสำหรับการจัดหาสินค้าใดๆ ต่อไปนี้:

 • การจัดหาสินค้าตามข้อกำหนดของคุณหรือส่วนบุคคลอย่างชัดเจน
 • การจัดหาสินค้าที่มีลักษณะไม่เหมาะสมที่จะส่งคืน เสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว หรือเมื่อวันหมดอายุสิ้นสุดลง
 • การจัดหาสินค้าที่ไม่เหมาะสำหรับการส่งคืนเนื่องจากการป้องกันสุขภาพหรือเหตุผลด้านสุขอนามัย และถูกเปิดผนึกหลังการส่งมอบ
 • การจัดหาสินค้าซึ่งภายหลังการส่งมอบตามลักษณะแล้ว ปะปนกับรายการอื่นอย่างแยกไม่ออก
 • การจัดหาเนื้อหาดิจิทัลที่ไม่ได้ระบุไว้บนสื่อที่จับต้องได้ หากการดำเนินการได้เริ่มต้นขึ้นโดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งจากคุณ และคุณได้รับทราบว่าคุณสูญเสียสิทธิ์ในการยกเลิก

ความพร้อมใช้งาน ข้อผิดพลาด และความไม่ถูกต้อง

เรากำลังปรับปรุงการนำเสนอสินค้าของเราในบริการอย่างต่อเนื่อง สินค้าที่มีอยู่ในบริการของเราอาจมีราคาผิด อธิบายอย่างไม่ถูกต้อง หรือไม่พร้อมใช้งาน และเราอาจพบความล่าช้าในการอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของเราในบริการและในโฆษณาของเราบนเว็บไซต์อื่น ๆ

เราไม่สามารถและไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ รวมถึงราคา รูปภาพผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะ ความพร้อมจำหน่ายสินค้า และบริการ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตข้อมูลและแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้นได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายราคา

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขราคาได้ตลอดเวลาก่อนที่จะยอมรับคำสั่งซื้อ

ราคาที่เสนออาจมีการแก้ไขโดยบริษัทภายหลังการยอมรับคำสั่งซื้อในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่มีผลกระทบต่อการจัดส่งที่เกิดจากการดำเนินการของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงในภาษีศุลกากร ค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่สูงขึ้น และเรื่องอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท . ในกรณีดังกล่าว คุณจะมีสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ

การชำระเงิน

สินค้าทั้งหมดที่ซื้อจะต้องชำระเงินครั้งเดียว การชำระเงินสามารถทำได้ด้วยวิธีการชำระเงินต่างๆ ที่เรามี เช่น Visa, MasterCard, บัตร American Express, วิธีการชำระเงินออนไลน์ (เช่น PayPal), กระเป๋าเงินดิจิทัล (เช่น Apple Pay) และการหักบัญชีธนาคาร ACH

บัตรชำระเงิน (บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต) จะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและการอนุมัติโดยผู้ออกบัตรของคุณ หากเราไม่ได้รับการอนุญาตที่จำเป็น เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือการไม่ส่งคำสั่งซื้อของคุณ

การสมัครรับข้อมูล

ระยะเวลาการสมัครสมาชิก

บริการหรือบางส่วนของบริการมีให้เฉพาะกับการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินเท่านั้น คุณจะถูกเรียกเก็บเงินล่วงหน้าเป็นงวดๆ (เช่น รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี) ขึ้นอยู่กับประเภทของแผนการสมัครสมาชิกที่คุณเลือกเมื่อซื้อการสมัครสมาชิก

เมื่อสิ้นสุดแต่ละช่วงเวลา การสมัครของคุณจะต่ออายุโดยอัตโนมัติภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน เว้นแต่คุณจะยกเลิกหรือบริษัทจะยกเลิก

การยกเลิกการสมัคร

คุณสามารถยกเลิกการต่ออายุสมาชิกของคุณผ่านหน้าการตั้งค่าบัญชีของคุณหรือโดยการติดต่อบริษัท คุณจะไม่ได้รับเงินคืนสำหรับค่าธรรมเนียมที่คุณได้ชำระไปแล้วสำหรับระยะเวลาการสมัครสมาชิกปัจจุบันของคุณ และคุณจะสามารถเข้าถึงบริการได้จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครสมาชิกปัจจุบันของคุณ

การเรียกเก็บเงิน

คุณจะต้องให้ข้อมูลการเรียกเก็บเงินที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่บริษัท รวมถึงชื่อเต็ม ที่อยู่ รัฐ รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลวิธีการชำระเงินที่ถูกต้อง

หากการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติล้มเหลวไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจะออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์โดยระบุว่าคุณต้องดำเนินการด้วยตนเองภายในวันที่กำหนด โดยชำระเงินเต็มจำนวนตามระยะเวลาการเรียกเก็บเงินตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม

บริษัท อาจแก้ไขค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกเมื่อใดก็ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกจะมีผลเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครสมาชิกปัจจุบันในขณะนั้น

บริษัทจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าตามสมควรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก เพื่อให้คุณมีโอกาสที่จะยุติการสมัครของคุณก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผล

การใช้บริการต่อไปของคุณหลังจากการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกมีผลบังคับใช้จะถือว่าคุณตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกที่แก้ไขแล้ว

การคืนเงิน

ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายกำหนด ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกที่ชำระแล้วจะไม่สามารถขอคืนได้

บริษัทอาจพิจารณาคำขอคืนเงินบางรายการสำหรับการสมัครรับข้อมูลเป็นกรณีๆ ไป และอนุมัติตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

ทดลองฟรี

บริษัทอาจเสนอการสมัครสมาชิกพร้อมช่วงทดลองใช้ฟรีตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

คุณอาจจำเป็นต้องป้อนข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณเพื่อลงทะเบียนทดลองใช้งานฟรี

หากคุณป้อนข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณเมื่อสมัครทดลองใช้ฟรี บริษัทจะไม่เรียกเก็บเงินจากคุณจนกว่าช่วงทดลองใช้ฟรีจะหมดอายุ ในวันสุดท้ายของช่วงทดลองใช้งานฟรี เว้นแต่คุณจะยกเลิกการสมัครสมาชิกของคุณ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติสำหรับประเภทการสมัครสมาชิกที่คุณเลือก

หากคุณไม่สมัครสมาชิกแบบชำระเงินก่อนสิ้นสุดช่วงทดลองใช้ฟรี เนื้อหาทั้งหมดที่คุณสร้างโดยใช้แพลตฟอร์มของเราจะถูกลบออก

เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ (i) แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอทดลองใช้งานฟรี หรือ (ii) ยกเลิกข้อเสนอทดลองใช้งานฟรีดังกล่าว

โปรโมชั่น

โปรโมชันใดๆ ที่มีให้บริการผ่านบริการอาจอยู่ภายใต้กฎที่แยกจากข้อกำหนดเหล่านี้

หากคุณเข้าร่วมในโปรโมชั่นใด ๆ โปรดตรวจสอบกฎที่เกี่ยวข้องรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากกฎสำหรับโปรโมชันขัดแย้งกับข้อกำหนดเหล่านี้ กฎของโปรโมชันจะมีผลบังคับใช้

บัญชีผู้ใช้

เมื่อคุณสร้างบัญชีกับเรา คุณต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันแก่เราตลอดเวลา การไม่ดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อกำหนด ซึ่งอาจส่งผลให้มีการยกเลิกบัญชีของคุณในบริการของเราทันที

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องรหัสผ่านที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบริการและกิจกรรมหรือการกระทำใด ๆ ภายใต้รหัสผ่านของคุณ ไม่ว่ารหัสผ่านของคุณจะอยู่กับบริการของเราหรือบริการโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สาม

คุณตกลงที่จะไม่เปิดเผยรหัสผ่านของคุณแก่บุคคลที่สาม คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อทราบถึงการละเมิดความปลอดภัยหรือการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

คุณไม่สามารถใช้เป็นชื่อผู้ใช้สำหรับชื่อของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือไม่สามารถใช้ได้ตามกฎหมาย ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่อยู่ภายใต้สิทธิ์ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คุณโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม หรือชื่อที่ ก้าวร้าว หยาบคาย หรือลามกอนาจาร

เนื้อหา

สิทธิ์ของคุณในการโพสต์เนื้อหา

บริการของเราอนุญาตให้คุณโพสต์เนื้อหา คุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่คุณโพสต์ไปยังบริการ รวมถึงความถูกต้องตามกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ และความเหมาะสม

โดยการโพสต์เนื้อหาไปยังบริการ คุณให้สิทธิ์และใบอนุญาตแก่เราในการใช้ แก้ไข แสดงต่อสาธารณะ แสดงต่อสาธารณะ ทำซ้ำ และแจกจ่ายเนื้อหาดังกล่าวในและผ่านบริการ คุณคงไว้ซึ่งสิทธิ์ของคุณในเนื้อหาใดๆ ที่คุณส่ง โพสต์ หรือแสดงบนหรือผ่านบริการ และคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องสิทธิ์เหล่านั้น คุณยอมรับว่าใบอนุญาตนี้รวมถึงสิทธิ์สำหรับเราในการทำให้เนื้อหาของคุณพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้บริการรายอื่น ซึ่งอาจใช้เนื้อหาของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้

คุณรับรองและรับประกันว่า: (i) เนื้อหาเป็นของคุณ (คุณเป็นเจ้าของ) หรือคุณมีสิทธิ์ในการใช้งานและให้สิทธิ์และใบอนุญาตแก่เราตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ และ (ii) การโพสต์เนื้อหาของคุณบนหรือ ผ่านบริการนี้ไม่ละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว สิทธิ์ในการเผยแพร่ ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในสัญญาหรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลใด

ข้อจำกัดของเนื้อหา

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้บริการ คุณเข้าใจอย่างชัดแจ้งและตกลงว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาและกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ ไม่ว่าจะทำโดยคุณหรือบุคคลที่สามโดยใช้บัญชีของคุณ

คุณไม่สามารถส่งเนื้อหาใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก้าวร้าว ทำให้ไม่พอใจ ตั้งใจที่จะรังเกียจ ข่มขู่ ใส่ร้ายป้ายสี ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ลามกอนาจารหรือน่ารังเกียจ ตัวอย่างของเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้:

 • ผิดกฎหมายหรือส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
 • เนื้อหาที่หมิ่นประมาท เลือกปฏิบัติ หรือหยาบคาย รวมถึงการอ้างอิงหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับศาสนา เชื้อชาติ รสนิยมทางเพศ เพศ ชาติกำเนิด/ชาติพันธุ์ หรือกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ
 • สแปม แมชชีนหรือแบบสุ่ม - สร้างขึ้น ประกอบขึ้นเป็นโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่พึงประสงค์ จดหมายลูกโซ่ รูปแบบอื่นใดของการชักชวนโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือรูปแบบใดๆ ของลอตเตอรีหรือการพนัน
 • มีหรือติดตั้งไวรัส เวิร์ม มัลแวร์ ม้าโทรจัน หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ออกแบบหรือตั้งใจที่จะขัดขวาง สร้างความเสียหาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมใดๆ หรือเพื่อสร้างความเสียหายหรือได้รับการเข้าถึงข้อมูลใด ๆ หรืออื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต ข้อมูลของบุคคลที่สาม
 • การละเมิดกรรมสิทธิ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง รวมถึงสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในการเผยแพร่หรือสิทธิ์อื่นๆ
 • การแอบอ้างเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ รวมถึงบริษัทและพนักงานหรือตัวแทนของบริษัท
 • ละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม
 • ข้อมูลและคุณสมบัติที่เป็นเท็จ
 • เนื้อหาลามกอนาจาร
 • เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์แต่ไม่ใช่ภาระผูกพันในการพิจารณาว่าเนื้อหาใดเหมาะสมหรือไม่และสอดคล้องกับข้อกำหนดนี้ ปฏิเสธหรือลบเนื้อหานี้ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว บริษัทขอสงวนสิทธิ์เพิ่มเติมในการจัดรูปแบบและแก้ไขและเปลี่ยนแปลงลักษณะเนื้อหาใด ๆ บริษัทยังสามารถจำกัดหรือเพิกถอนการใช้บริการได้หากคุณโพสต์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว เนื่องจากบริษัทไม่สามารถควบคุมเนื้อหาทั้งหมดที่โพสต์โดยผู้ใช้และ/หรือบุคคลที่สามในบริการ คุณตกลงที่จะใช้บริการโดยยอมรับความเสี่ยงเอง คุณเข้าใจดีว่าโดยการใช้บริการ คุณอาจพบกับเนื้อหาที่คุณอาจพบว่าไม่เหมาะสม ไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องหรือน่ารังเกียจ และคุณตกลงว่าไม่ว่าในสถานการณ์ใด บริษัท จะไม่รับผิดต่อเนื้อหาใด ๆ รวมถึงข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใน เนื้อหาใด ๆ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เนื้อหาใด ๆ ของคุณ

การสำรองข้อมูลเนื้อหา

แม้ว่าจะมีการสำรองข้อมูลเนื้อหาเป็นประจำ แต่บริษัทไม่รับประกันว่าข้อมูลจะไม่สูญหายหรือเสียหาย

จุดสำรองที่เสียหายหรือไม่ถูกต้องอาจเกิดจากแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาที่เสียหายก่อนที่จะสำรองข้อมูลหรือการเปลี่ยนแปลงระหว่างเวลาที่ดำเนินการสำรองข้อมูล

บริษัทจะให้การสนับสนุนและพยายามแก้ไขปัญหาที่ทราบหรือค้นพบที่อาจส่งผลต่อการสำรองข้อมูลของเนื้อหา แต่คุณรับทราบว่าบริษัทไม่มีความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์ของเนื้อหาหรือความล้มเหลวในการกู้คืนเนื้อหาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้สำเร็จ

เนื้อหาจะถูกบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทเป็นเวลา 30 วัน จากนั้นจะถูกลบออก คุณตกลงที่จะรักษาสำเนาเนื้อหาใด ๆ ให้สมบูรณ์และถูกต้องในตำแหน่งที่ไม่ขึ้นกับบริการ

นโยบายลิขสิทธิ์

การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

เราเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เป็นนโยบายของเราที่จะตอบสนองต่อการเรียกร้องใด ๆ ที่เนื้อหาที่โพสต์บนบริการละเมิดลิขสิทธิ์หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของบุคคลใด ๆ

หากคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตในนามของหนึ่ง และคุณเชื่อว่างานที่มีลิขสิทธิ์ถูกคัดลอกในลักษณะที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นผ่านบริการ คุณต้องส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความสนใจของ ตัวแทนด้านลิขสิทธิ์ของเราทางอีเมลที่ qr@scancodeqr.com และรวมคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับการละเมิดที่ถูกกล่าวหาไว้ในประกาศของคุณ

คุณอาจจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย (รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าทนายความ) สำหรับการบิดเบือนความจริงว่าเนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ

ประกาศ DMCA และขั้นตอน DMCA สำหรับการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์

คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนตาม Digital Millennium Copyright Act (DMCA) โดยให้ข้อมูลต่อไปนี้แก่ตัวแทนลิขสิทธิ์ของเราเป็นลายลักษณ์อักษร (ดู 17 USC 512(c)(3) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม):

 • ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือลายเซ็นจริงของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของผลประโยชน์ของลิขสิทธิ์
 • คำอธิบายของงานที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด รวมถึง URL (เช่น ที่อยู่หน้าเว็บ) ของสถานที่ซึ่งมีงานลิขสิทธิ์อยู่หรือสำเนาของงานที่มีลิขสิทธิ์
 • การระบุ URL หรือตำแหน่งเฉพาะอื่นๆ ในบริการที่มีเนื้อหาที่คุณอ้างว่าละเมิดอยู่
 • ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ
 • คำแถลงของคุณว่าคุณมีความเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าการใช้งานที่มีข้อพิพาทไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย
 • คำแถลงของคุณที่ทำขึ้นภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จว่าข้อมูลข้างต้นในหนังสือแจ้งของคุณนั้นถูกต้อง และคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์

คุณสามารถติดต่อตัวแทนลิขสิทธิ์ของเราทางอีเมลได้ที่ qr@scancodeqr.com เมื่อได้รับการแจ้งเตือน บริษัทจะดำเนินการใดๆ ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวที่เห็นสมควร ซึ่งรวมถึงการลบเนื้อหาที่ท้าทายออกจากบริการ

ทรัพย์สินทางปัญญา

บริการและเนื้อหาดั้งเดิม (ยกเว้นเนื้อหาที่คุณหรือผู้ใช้รายอื่นให้มา) คุณลักษณะและฟังก์ชันการทำงานเป็นและยังคงเป็นทรัพย์สินเฉพาะของบริษัทและผู้อนุญาต

บริการนี้ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่นๆ ของทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เครื่องหมายการค้าและชุดการค้าของเราไม่สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท

ความคิดเห็นของคุณถึงเรา

คุณมอบหมายสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในคำติชมที่คุณให้ไว้กับบริษัท หากการมอบหมายดังกล่าวไม่ได้ผลไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณตกลงที่จะให้สิทธิ์แก่บริษัทที่ไม่ผูกขาด ตลอดไป ไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ และสิทธิ์ทั่วโลกในการใช้ ทำซ้ำ เปิดเผย อนุญาตช่วง แจกจ่าย แก้ไข และใช้ประโยชน์จากคำติชมดังกล่าว ข้อจำกัด

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

บริการของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่บริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม

บริษัทไม่มีอำนาจควบคุม และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม คุณรับทราบและตกลงเพิ่มเติมว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการดังกล่าวที่มีอยู่บน หรือผ่านเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าว

เราขอแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่คุณเยี่ยมชม

การสิ้นสุด

เราอาจยุติหรือระงับบัญชีของคุณทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือรับผิด ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หากคุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

เมื่อมีการยุติ สิทธิ์ในการใช้บริการของคุณจะสิ้นสุดลงทันที หากคุณต้องการยุติบัญชีของคุณ คุณสามารถยุติการใช้บริการหรือยกเลิกการสมัครของคุณผ่านพอร์ทัลลูกค้าของเรา

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

โดยไม่คำนึงถึงความเสียหายใดๆ ที่คุณอาจได้รับ ความรับผิดทั้งหมดของบริษัทและซัพพลายเออร์ใดๆ ของบริษัทภายใต้ข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดนี้และการเยียวยาพิเศษของคุณสำหรับสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดจะจำกัดอยู่ที่จำนวนเงินที่คุณชำระจริงผ่านบริการหรือ $25 USD หากคุณยังไม่ได้ซื้ออะไรผ่านบริการ

ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทหรือซัพพลายเออร์ของบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษ โดยบังเอิญ โดยอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียข้อมูลหรือ ข้อมูลอื่น ๆ สำหรับการหยุดชะงักของธุรกิจ สำหรับการบาดเจ็บส่วนบุคคล การสูญเสียความเป็นส่วนตัวที่เกิดขึ้นจากหรือในทางใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้บริการ ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามและ/หรือฮาร์ดแวร์ของบุคคลที่สามที่ใช้กับบริการ หรือ มิฉะนั้นที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดนี้) แม้ว่าบริษัทหรือซัพพลายเออร์จะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว และแม้ว่าการเยียวยาจะล้มเหลวตามวัตถุประสงค์ที่จำเป็นก็ตาม

บางรัฐไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัยหรือการจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งหมายความว่าข้อจำกัดบางประการข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้ ในรัฐเหล่านี้ ความรับผิดของแต่ละฝ่ายจะถูกจำกัดตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

“ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

บริการนี้มอบให้คุณ "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มี" และข้อบกพร่องและข้อบกพร่องทั้งหมดโดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ บริษัท ในนามของตนเองและในนามของบริษัทในเครือ และผู้อนุญาตและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดโดยชัดแจ้ง ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้ง โดยนัย ตามกฎหมายหรืออย่างอื่นที่เกี่ยวกับ บริการ รวมถึงการรับประกันโดยนัยทั้งหมดเกี่ยวกับความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ กรรมสิทธิ์และการไม่ละเมิด และการรับประกันที่อาจเกิดขึ้นจากข้อตกลง การดำเนินการ การใช้งานหรือแนวทางปฏิบัติทางการค้า โดยไม่จำกัดเพียงสิ่งที่กล่าวมาแล้ว บริษัทไม่รับประกันหรือดำเนินการใดๆ และไม่รับรองใดๆ ว่าบริการจะตรงตามความต้องการของคุณ บรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้ เข้ากันได้หรือทำงานกับซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน ระบบหรือบริการอื่น ๆ ดำเนินการ โดยไม่หยุดชะงัก เป็นไปตามมาตรฐานประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือใดๆ หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใด ๆ สามารถหรือจะได้รับการแก้ไข

โดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งบริษัทและผู้ให้บริการของบริษัทไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย: (i) เกี่ยวกับการดำเนินการหรือความพร้อมของบริการ หรือข้อมูล เนื้อหา และวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ รวมอยู่ด้วย; (ii) ว่าบริการจะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด; (iii) เกี่ยวกับความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือสกุลเงินของข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่ให้บริการผ่านบริการ หรือ (iv) บริการ เซิร์ฟเวอร์ เนื้อหา หรืออีเมลที่ส่งจากหรือในนามของบริษัทปราศจากไวรัส สคริปต์ ม้าโทรจัน เวิร์ม มัลแวร์ ไทม์บอมบ์ หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ

เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันหรือข้อจำกัดบางประเภทเกี่ยวกับสิทธิ์ตามกฎหมายที่บังคับใช้ของผู้บริโภค ดังนั้นการยกเว้นและข้อจำกัดบางส่วนหรือทั้งหมดอาจไม่มีผลกับคุณ แต่ในกรณีดังกล่าว ข้อยกเว้นและข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในส่วนนี้จะถูกนำมาใช้ในขอบเขตสูงสุดที่สามารถบังคับใช้ได้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

กฎหมายที่บังคับใช้

กฎหมายของประเทศ ยกเว้นกฎการขัดกันแห่งกฎหมาย จะควบคุมข้อกำหนดนี้และการใช้บริการของคุณ การใช้แอปพลิเคชันของคุณอาจอยู่ภายใต้กฎหมายท้องถิ่น รัฐ ประเทศ หรือกฎหมายระหว่างประเทศอื่นๆ

การระงับข้อพิพาท

หากคุณมีข้อกังวลหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับบริการ คุณตกลงที่จะพยายามแก้ไขข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการก่อนโดยติดต่อบริษัท

สำหรับผู้ใช้ในสหภาพยุโรป (EU)

หากคุณเป็นผู้บริโภคในสหภาพยุโรป คุณจะได้รับประโยชน์จากบทบัญญัติบังคับของกฎหมายของประเทศที่คุณพำนักอยู่

บทบัญญัติการยุติการใช้งานของรัฐบาลกลางสหรัฐ

หากคุณเป็นผู้ใช้ปลายทางของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ บริการของเราจะเป็น "รายการเชิงพาณิชย์" ตามคำที่กำหนดไว้ที่ 48 CFR §2.101

การปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา

คุณรับรองและรับประกันว่า (i) คุณไม่ได้อยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของรัฐบาลสหรัฐฯ หรือที่รัฐบาลสหรัฐฯ กำหนดให้เป็นประเทศ "สนับสนุนผู้ก่อการร้าย" และ (ii) คุณไม่ใช่ อยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกห้ามหรือจำกัดของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

การแยกตัวและการสละสิทธิ์

ความแตกแยก

หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือเป็นโมฆะ ข้อกำหนดดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงและตีความเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดดังกล่าวในขอบเขตสูงสุดที่เป็นไปได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ และข้อกำหนดที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์

สละสิทธิ์

ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในที่นี้ ความล้มเหลวในการใช้สิทธิ์หรือต้องการการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดนี้จะไม่ส่งผลต่อความสามารถของคู่สัญญาในการใช้สิทธิ์ดังกล่าวหรือต้องดำเนินการดังกล่าวในเวลาใดๆ ภายหลัง และจะไม่เป็นการสละสิทธิ์สำหรับการละเมิดที่ถือเป็นการสละสิทธิ์ ของการละเมิดใด ๆ ที่ตามมา

ล่ามแปลภาษา

เงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้อาจได้รับการแปล หากเราให้บริการแก่คุณในบริการของเรา คุณตกลงว่าข้อความภาษาอังกฤษต้นฉบับจะมีผลเหนือกว่าในกรณีที่มีข้อพิพาท

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขหรือแทนที่ข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา หากการแก้ไขเป็นสาระสำคัญ เราจะใช้ความพยายามตามสมควรในการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนที่ข้อกำหนดใหม่จะมีผลบังคับใช้ สิ่งที่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจะพิจารณาตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว

ในการเข้าถึงหรือใช้บริการของเราต่อไปหลังจากที่การแก้ไขเหล่านั้นมีผลบังคับใช้ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดที่แก้ไข หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน โปรดหยุดใช้เว็บไซต์และบริการ

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณสามารถติดต่อเรา:

 • ทางอีเมล: qr@scancodeqr.com
404บัญชี-billing2บัญชีการเรียกเก็บเงินบัญชี-qr2บัญชี-qrachalipayapple-payลูกศรลงสีน้ำเงินลูกศรลงลูกศรขวา-2ลูกศรขวาการเรียกเก็บเงินคาเร็ตดาวน์ตรวจสอบปิดสีบัตรเครดิตctaลบว่างเปล่าดวงตาfacebook-squarefacebookgoogle-payGoogleแฮมเบอร์เกอร์-ขาวแฮมเบอร์เกอร์บ้านภาพองค์ประกอบภาพinstagram-squareลงจอด-date2วันที่ลงจอดLanding-facebook2Landing-facebook-ภายในLanding-facebookลงจอด-place2สถานที่ลงจอดLanding-web2เชื่อมโยงไปถึงเว็บภายในเชื่อมโยงไปถึงเว็บLanding-youtube2Landing-youtube-innerLanding-youtubeกล่องจดหมาย2กล่องจดหมายฟ้าผ่าlinkedin-squarelogo_steplogo-landing-footerออกจากระบบเมนู-open2เมนู-เปิดmodal-closeไม่แจ้งข้อผิดพลาดประกาศความสำเร็จหยุดโทรศัพท์เล่นpm_affirmpm_american_expresspm_amexpm_dinerspm_discoverpm_interacpm_jcbpm_maestropm_mastercardpm_payoneerpm_paypalpm_paysafepm_stripepm_unionpaypm_visapm_webmoneyราคาข้อมูลส่วนตัวคิวอาร์โค้ดปณิธานเลือกลูกศรไอคอนโซเชียลมีเดียแม่แบบข้อความทวิตเตอร์สแควร์พิมพ์ที่อัพโหลดurlwechat-pay